Skip to main content
Ogólnopolska Konferencja Naukowa

InnWet

– innowacyjne strony współczesnej weterynarii i zoologii

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „InnWet” – innowacyjne strony współczesnej weterynarii i zoologii odbyła się online 22 czerwca 2021 roku. Celem Konferencji było stworzenie forum wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami, a także prezentacja najciekawszych i najnowszych badań oraz zagadnień z dziedziny szeroko pojętej weterynarii i zoologii.
Podczas wydarzenia poruszone zostały m.in.: tematy związane ze zdrowiem i leczeniem zwierząt, ich żywieniem, biotechnologią oraz behawioryzmem. Gośćmi Honorowymi Konferencji byli: dr hab. Piotr Wójcik, prof. IZ PIB, który przedstawił temat pt.: „Człowiek a zwierzę we współczesnym modelu produkcji żywności”, dr inż. Włodzimierz Nowicki, który wygłosił wykład pt.: „Wpływ udomowienia na zakres zmienności w układzie naczyniowym zwierząt” oraz dr Maciej Frant, który zaprezentował prace pt. „Afrykański pomór świń – aktualna sytuacja epizootyczna w Polsce i na świecie”. Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia uczestników. Wydarzenie było doskonałą okazją do wymiany myśli i poglądów między prelegentami reprezentującymi różne ośrodki akademickie i badawcze.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Marta Dec, prof. UP, Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków, Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Beata Degórska, Katedra Chorób Małych Zwierząt i Klinika, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. Piotr Wójcik, prof. IZ PIB, Zakład Hodowli Bydła, Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy

dr n. wet. Beata Abramowicz, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr Maciej Frant, Zakład Chorób Świń, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

dr inż. Włodzimierz Nowicki, Katedra Fizjologii Zwierząt i Zoofizjoterapii, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

dr Piotr Stanek, Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Organizatorem spotkania była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.